Zaštita od ptica

Današnji gradovi svojom gradnjom, arhitekturom i pratećim sadržajima prognanim životinjama iz prirode povratak i suživot sa čovekom u novim okolnostima – samo za one vrste koje se mogu prilagoditi.
Ptice u epidemiološkom smislu predstavljaju značajan recipijent niza zaraznih bolesti, posebno one vrste koje u potrazi za hranom pretražuju smetlišta ili sa našom hranom ukrštaju puteve ili se hrane malim glodarima ili nisu ostajalice ili selice. Njihov odnos sa čovekom vezan je za prehranu semenjem i biljkama, za ulazak u dvorišta i hale prehrambene industrije, boravak na olucima, balkonima i prozorima, defekaciju na rublje u procesu sušenja ali i za građenje gnezda na ili u usisima ventilacionih i klimatizacionih sistema, gde pored ostalog (perja, olupine jaja, leševa, materijala za gnezda) obilno ostavljaju ptičiji izmet. Tu se nađe i čitav niz parazita koji na njima borave (stenice, buve, uši, krpelji, grinje) koji međusobno izmenjuju ili ih napuštaju tražeći nove domaćine ili dijapauzu. Od ptica najzanimljiviji su u tom pogledu domaći golub, domaći vrabac, vrane i dr.
U smislu počinjenih šteta jedan golub pojede 23,40 kg hrane, te izluči 2,5 kg izmeta u toku jedne godine (Gregurić i sur., 1992.). Što prema upoređivanju sa količinama štete na hrani koje nanesu pacovi, ptice sa razlogom zaslužuju ime "letećih pacova".
Količine izlučevina (izmeta) mogu ponekada u potkrovljima poprimiti zastrašujuće razmere, tako na primer samo jedan par golubova izluči na nekom tavanu i do 50 kg gvana kroz jednu godinu dana. Pored toga sastav govana uslovljava hemijske i fizičke procese koji oštećuju podloge i površine na kojima su nanešeni i tako spomenicima kulture ili umetničkim delima nanose katastrofalne štete. Uz to čest boravak golubova u skladištima poljoprivrednih proizvoda ili u prostorijama u prehrambenim industrijama, dovodi do značajne narušenosti čistoće prostora ili gradske okoline u kojima oni žive.
Ceneći zdravstveni, estetski i ekonomski značaj zaštite od ptica i njihovog delovanja na ljudsko zdravlje, proizvode i površine EkoSub provodi mere zaštite od ptica primenom mehaničkih barijera. Ovakav vid zaštite predstavlja trajno rešenje zaštite određenog prostora od aktivnosti ptica. Mehaničke barijere postavljaju se u vidu "šiljaka" postavljenih na svim mestima gde je omogućeno njihovo zadržavanje čime se potiže onemogužavanje zadržavanja na određenom prostoru, kao i postavljanjem zaštitnih mreža sa električnim naponom kod zaštite složenijih kompleksa najčešće spomenika kulture.